Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

 Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to:

– otroci z motnjami v duševnem razvoju,

– gluhi in naglušni otroci,

– slepi in slabovidni otroci,

– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

– gibalno ovirani otroci,

– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

– dolgotrajno bolni otroci in

– otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

Postopek usmerjanja

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložite starši oziroma zakoniti zastopniki otroka na predpisanem obrazcu. Uvedbo postopka lahko predlagajo tudi vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod, če menijo, da je usmeritev potrebna, o čemer pa vas morajo obvestiti. Zavod RS za šolstvo predloge posreduje senatu, ki na osnovi dokumentacije in razgovora ugotavlja ali je uvedba postopka usmerjanja potrebna ali ne.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka, in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila. Strokovno dokumentacijo pridobi Zavod RS za šolstvo, ki vodi postopek, lahko pa jo predložijo tudi starši, v kolikor z njo razpolagajo.

Na osnovi strokovnega mnenja senata Zavod RS za šolstvo izda  odločbo o usmeritvi  otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

V odločbi so opredeljeni program vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, datum vključitve, dodatna strokovna pomoč, prilagoditve opreme, prostora in izvajanja, dodelitev spremljevalca ter druge pravice.

Zoper odločbo o usmeritvi lahko starši v 15 dneh vložijo pritožbo in sicer pisno ali ustno na Območni enoti Zavoda RS za šolstvo. Če se starši na odločbo niso pritožili, so otroka dolžni vključiti v program in ustanovo v katero je usmerjen z odločbo. Prav tako je tudi šola oz. zavod dolžna sprejeti vašega otroka, če je z odločbo tako določeno. Šola oz. zavod je dolžna v tridesetih dneh po sprejemu otroka, pripraviti individualiziran program vzgoje in izobraževanja – IP. Pri pripravi le-tega lahko sodelujete tudi starši.

 

Dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami

Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialne pedagoginje, logopedinja, pedagoginja in psihologinja ter učitelji posameznih predmetnih področij.

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v program OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni osnovni šoli, kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, otroci z govorno jezikovnimi motnjami.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v času pouka, v dogovoru z učencem in starši tudi v času izven pouka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven njega individualno ali v skupini. Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči in uresničevanju individualnega programa sodelujejo tudi starši, skrbniki oz. rejniki.

Število ur dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi in se giblje od 1 ure do 5-ih ur tedensko, ena ura je vedno opredeljena kot svetovalna storitev.

Več o usmerjanju si lahko preberete na:

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

 

Kontakt

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Privoz 11
1000 LJUBLJANA

Če starši menite, da vaš otrok spada med eno od zgoraj navedenih skupin oz. niste povsem prepričani, veste pa da kaže nekatere znake, pridite v šolo k šolski svetovalni delavki, ki vam bo svetovala o nadaljnjih postopkih.

Koordinatorica na šoli: Irena Lavrič Bambič, šolska psihologinja

 

(Skupno 6.058 obiskov, današnjih obiskov 1)