Na OŠ ob Rinži imamo dve obliki organiziranosti učencev: šolsko skupnost in šolski parlament.

Šolska skupnost

Učenci so organizirani v oddelčno skupnost, ki jo zastopajo: predsednik, namestnik predsednika in blagajnik, športni referent in referenti za področja, ki jih začasno ali stalno oblikuje oddelčna skupnost učencev na predlog razrednika.

Predsednik zastopa oddelčno skupnost, sodeluje pri reševanju vzgojne in učne problematike, s svojim zgledom pozitivno vpliva na oddelek. Sodeluje pri oblikovanju in izbiri vzgojnih ukrepov in postopkov ter pohval, priznanj in nagrad…

Namestnik predsednika zamenjuje predsednika v njegovi odsotnosti.

Blagajnik zbira sredstva ob posameznih dejavnostih.

Športni referent (deček/deklica) sodeluje pri oblikovanju športnih ekip in predlogih za športnika leta.

Oddelčna skupnost predlaga posameznike za priznanja, pohvale in nagrade.

Vsi našteti predstavniki oddelčne skupnosti učencev izvajajo poleg zgoraj napisanih nalog še vse druge, ki jim jih lahko določi razrednik ali skupnost učencev šole.

Skupnost učencev šole združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema izvoljenima predstavnikoma.

Skupnost učencev se sestaja po dogovoru, vendar najmanj enkrat mesečno.

 Cilji in naloge šolske skupnosti:

 • sodeluje pri načrtovanju dela in življenja na šoli
 • izvoli predsednika ter namestnika predsednika šolske skupnosti
 • sprejme letni program dela
 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij, interesnih dejavnosti;
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve;
 • sprotno rešuje težave, vprašanja in pobude učencev
 • sodeluje pri oblikovanju in izrekanju vzgojnih ukrepov in postopkov pri morebitnih kršitvah;
 • sodeluje pri oblikovanju kriterijev za upravičenost do pohval, priznanj in nagrad;
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, dobrodelne, čistilne …);
 • organizacija in izvedba šolskih plesov (za 7., 8. in 9. razrede)
 • organizacija in izvedba nagradnega izleta
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (čistilne akcije, zbiranje odpadkov);
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
 • spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja;
 • sodeluje na različnih šolskih razstavah ter pri okrasitvi šole
 • objavljanje na oglasni deski šolske skupnosti
 • aktivno sodeluje in izvaja različne dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega dela
 • priprava dejavnosti v tednu otroka (02.10.2023-08.10.2023)
 • obeležitev Dneva Zemlje (22.04.2024)
 • organizacija in izvedba pustnih delavnic za otroke v OPB
 • sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni).
 • sodeluje z ostalimi šolami v dejavnostih v okviru prostovoljstva
 • šolska prehrana
 • spremlja in spodbuja posebne dosežke učencev in jih objavi po šolskem radiu;

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti prijetno, ustvarjalno in sodelovalno skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo, kjer se med seboj pogovarjamo in rešujemo težave.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

Namen šolskega parlamenta je, da lahko mladostniki javno spregovorijo, predstavijo svoje mnenje in ideje, izpostavijo dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja in zbirajo predloge za izboljšanje bivanja na šoli in v širši skupnosti.

Vsako leto v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta na določeno temo, ki se dotika prav vseh mladih.

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2023/24 je: Duševno zdravje otrok in mladih.

Mentorica skupnosti učencev in šolskega parlamenta je Tanja Klepec.

(Skupno 2.459 obiskov, današnjih obiskov 1)